Xu Jin Zhao, piano

Hometown: Beijing, China

Meet Xu Jin

Xu Jin Zhao (piano) appeared on Show 259, recorded in Beijing, China in July 2012, at the age of 15.

Listen to Xu Jin