Zhang Jin Ru, violin

Hometown: Shanghai, China

Meet Zhang Jin

Zhang Jin Ru appeared on Show 258, recorded in July 2012, at the age of 16.

Listen to Zhang Jin